Thủ tướng yêu cầu rà soát các ưu đãi dành cho đặc khu

Triết lý tạo dựng không gian xanh của đơn vị thiết kế cảnh quan Rivera Park
Bất động sản cao cấp trung tâm dẫn đầu về lợi suất cho thuê
Rã rời những ‘cánh chim’ Cienco

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp nghiêm ngặt có các bộ, cơ quan liên quan rà soát, chỉnh lý, đã đi vào làm việc Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù và 1 vài nhiệm vụ triển khai thi hành Luật, dự tính báo cáo giải trình thêm có Quốc hội.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có 1 vài bộ, cơ quan liên quan; đồng thời yêu cầu 1 vài Bộ, cơ quan liên quan, căn cứ báo cáo của 1 vài Bộ, cơ quan, ý kiến của 1 vài Thành viên Ban Chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ ở cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về thi công 1 vài Đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù, khẩn trương rà soát tổng thể 1 vài nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Song song đây, Chính phủ yêu cầu 1 vài Bộ ngành sớm thi công Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo đồng thời tổ chức triển khai ngay 1 vài nhiệm vụ theo công dụng, nhiệm vụ được phân công.

Theo đây, về tổ chức bộ máy chính quyền đặc khu, tiếp tục rà soát cơ cấu, tổ chức, công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của HĐND và UBND bảo đảm tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; rà soát, đã đi vào làm việc mối quan hệ giữa 1 vài cơ quan Trung ương, 3 địa phương có đặc khu bảo đảm phân cấp rõ thẩm quyền gắn có xác định rõ trách nhiệm; đã đi vào làm việc 1 vài quy định bảo đảm an ninh, quốc phòng; quy hoạch trong đây có vấn đề bảo đảm an ninh, quốc phòng phải triển khai lập, phê duyệt trước.

Về cơ chế, chính sách bán hàng đặc thù về đầu tư kinh doanh, rà soát, đã đi vào làm việc quy định về ngành nghề ưu tiên phát triển và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, 1 vài ưu đãi cho 1 vài nhà đầu tư trên cơ sở tiêu chuẩn được quán triệt theo Thông báo Kết luận số 21-TB/TW ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị, bảo đảm ưu đãi nổi bật so có quy định hiện hành và tranh đua được có 1 vài đặc khu kinh tế trên địa cầu để lôi kéo đầu tư.

Bảo đảm 1 vài ưu đãi về thuế, đất đai theo mức ưu đãi và thời hạn ưu đãi trong ngành nghề ưu tiên phát triển của từng đặc khu.

Về tiến hành điều kiện đầu tư kinh doanh: Cần rà soát bảo đảm việc tiến hành điều kiện đầu tư kinh doanh, 1 vài ưu đãi cho nhà đầu tư chỉ tiến hành đối có làm việc đầu tư, kinh doanh trong phạm vi đặc khu và phải kiểm soát được làm việc này.

Đồng thời bổ sung quy định “mở” cho phép Thủ tướng Chính phủ quyết định không tiến hành 1 hoặc 1 số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư, kinh doanh ở đặc khu (không chỉ ở khu công dụng thuộc đặc khu (khoản 4 Điều 17).

Qua đây, báo cáo cụ thể, phân tách tác động về mức ưu đãi, thời hạn ưu đãi, mức đầu tư của ngân sách nhà nước cho 1 vài đặc khu và dự đoán 1 vài lợi ích thu được, kiểm soát bội chi của ngân sách đặc khu.

Về tổ chức và làm việc của Tòa án nhân dân đặc khu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp có 1 vài Uỷ ban của Quốc hội, 1 vài cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ, thống nhất, đã đi vào làm việc quy định về tổ chức và thẩm quyền của Tòa án nhân dân và 1 vài cơ quan tư pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề chuyển tiếp và triển khai thi hành Luật, đã đi vào làm việc Nghị quyết về việc thi hành Luật trong đây, quy định đầy đủ, toàn diện 1 vài nội dung về tổ chức triển khai thi hành Luật và chuyển tiếp, trách nhiệm của 1 vài cơ quan có liên quan trong triển khai thi hành Luật; bổ sung 1 vài quy định giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải đáp thực hiện 1 vài quy định của luật bảo đảm linh hoạt, khả thi trong triển khai.

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0